GEBRUIKSVOORWAARDEN

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN
Inleidende informatie over de voorwaarden voor het gebruik van deze website
Deze website wordt u aangeboden door MONINI S.p.A., met statutaire zetel op S.S. Flaminia km 129, 06049 Spoleto (hierna “Monini” genoemd). De beschikbare informatie op deze website over Monini S.p.A., haar aangesloten bedrijven en derde partijen zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verzameld; wij kunnen echter niet garant staan voor de volledigheid of juistheid ervan. Monini wijst elke aansprakelijkheid af voor fouten in de inhoud van deze website. Door het gebruik van onze website accepteert u, zonder beperking of voorbehoud, de onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden (hierna te noemen Voorwaarden), die u kunt afdrukken of downloaden als een PDF-bestand. De informatie op onze website is niet bedoeld of goedgekeurd voor gebruik in de Verenigde Staten van Amerika, door burgers van de V.S. of door personen die woonachtig zijn in de VS. Deze gebruikers moeten hun lokale Monini-website of de website van de lokale zusterbedrijven van Monini raadplegen.

Algemene gebruiksvoorwaarden van de website/Wettelijke
informatie

INTELLECTUEEL EIGENDOM – AUTEURSRECHT
De pagina’s van deze website worden beschermd door auteursrecht. In het bijzonder, overeenkomstig Wet 633/1941 (de Wet op het Auteursrecht) wordt de inhoud van de website beschermd tegen duplicatie, vertaling, en invoegen of omzetting in andere media, waaronder invoegen of omzetten met behulp van elektronische middelen. Reproductie of economische exploitatie, geheel of gedeeltelijk, van de inhoud van deze website is alleen toegestaanmet schriftelijke toestemming van Monini. Zowel de inhoud als de structuur van deze website worden beschermd door auteursrecht. Met name voor het dupliceren van informatie of gegevens en het gebruik van teksten (of een deel daarvan) of afbeeldingen op de website (met uitzondering van de foto’s van Monini voor gebruik in de pers) is voorafgaande schriftelijke toestemming van Monini vereist. Illustraties, worden, op grond van artikel 1 van Wet 633/1941, ook beschermd door auteursrecht. Het recht om deze ontwerpen te publiceren en te reproduceren is volledig in handen van Monini. Het auteursrecht op de ontwerpen blijft ook van kracht voor ontwerpen die automatisch of handmatig worden toegevoegd aan een archief.
Foto’s van Monini voor gebruik in de pers mogen uitsluitend voor redactionele doeleinden worden gebruikt. Alle reproductie, doorgifte, wijziging of gebruik van de foto’s op deze website voor gebruik in de pers moet de volgende mededeling bevatten:
Copyright © (2018) Monini S.p.A. Alle rechten voorbehouden.
Hoewel deze reproductie kosteloos is hebben we een kopie nodig voor onze bestanden.

HANDELSMERKEN
De namen van de producten die op deze website worden gepubliceerd zijn handelsmerken die in het bezit zijn van Monini S.p.A. en worden beschermd door de Wet op de handelsmerken (Wetsbesluit 30/2005, zoals gewijzigd en aangevuld) en door de verordeningen inzake oneerlijke concurrentie.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID – RECHTEN VAN DERDEN
a) Deze website kan links bevatten naar andere websites die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Monini. Monini kan niet de inhoud van dergelijke websites controleren en kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit het gebruik. Het feit dat Monini links naar deze sites geeft impliceert geen goedkeuring van de inhoud; zij worden uitsluitend verstrekt om uw navigatie gemakkelijker te maken. In het bijzonder aanvaardt Monini geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele inbreuken op de wettelijke bepalingen of schendingen van de rechten van derden die voortvloeien uit de inhoud van deze websites.
b) Voor websites waarnaar hyperlinks worden geleverd vanaf de website van Monini zijn de eigenaars van deze websites zelf verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina’s, evenals de online verkoop van producten en hun verkoopvoorwaarden, afhandeling van orders en/of gevolgen die ontstaan uit de aankoop van dergelijke producten.
c) Monini aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schending van auteursrechten, handelsmerken of privacyrechten die voortvloeien uit de toegang tot een website die is gekoppeld aan de website van Monini.
d) In geval van een order of elke andere juridische verklaring met betrekking tot een transactie bestaat er uitsluitend een contract tussen de gebruiker en de eigenaar of de exploitant van de website, en is de overeenkomst in geen geval tussen Monini en de gebruiker. Raadpleeg in dit verband de specifieke voorwaarden voor verkoop op de gekoppelde website.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Monini is alleen aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website in geval van opzet of grove nalatigheid. Dit impliceert geen beperking van de aansprakelijkheid van Monini ten aanzien van de aansprakelijkheid van de fabrikant of de betreffende garanties op de producten. Dergelijke beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing, ook niet in het geval van levensbedreigende schade, lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid.
Monini treft alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om haar website vrij is van virussen te houden; het is echter niet mogelijk om hun totale afwezigheid te garanderen. Om deze reden adviseren wij de grootst mogelijke zorg en het gebruik van adequate bescherming tegen virussen (bijvoorbeeld door de installatie van anti-virus software op uw PC).
Monini staat niet garant voor de afwezigheid van fouten en de beschikbaarheid van de diensten die op deze website worden aangeboden.
PROGNOSES EN INTENTIEVERKLARINGEN
Intentieverklaringen en/of prognoses die op deze website staan zijn naar beste weten opgesteld.  De daadwerkelijk resultaten van Monini kunnen echter sterk verschillen van deze prognoses, omdat ze afhangen van een aantal concurrerende en economische factoren die buiten de controle van Monini vallen. Zonder afbreuk te doen aan eventuele juridische verplichtingen in deze zin neemt Monini geen verantwoordelijkheid voor het bijwerken van dergelijke verklaringen en voorspellingen.

DE PRODUCTEN VAN MONINI
De producten van de Monini Groep zijn verkrijgbaar in vele landen wereldwijd.
Stuur om een link naar deze website te plaatsen een verzoek per e-mail naar het adres info [at] monini [dot] com, met inbegrip van: (i) de details van de persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van de hyperlink; (ii) details aanvrager; (iii) de URL van de website waarop de link naar deze website geplaatst zal worden.
Monini behoudt zich het recht voor om te beoordelen en een onbetwistbare beslissing te nemen over deze verzoeken, met passende feedback. Wanneer er geen antwoord komt van de zijde van Monini moet het verzoek worden beschouwd als verworpen.
Anderszins zijn links naar deze website niet toegestaan en eventuele schendingen van deze voorwaarden zullen worden vervolgd overeenkomstig de wetgeving die op dat moment van kracht is.

DIVERSEN
Deze Algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en opgesteld volgens de wetgeving van Italië, ongeacht het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, waarvan de toepassing uitdrukkelijk is uitgesloten van deze Algemene gebruiksvoorwaarden.  Voor zover toegestaan door toepasselijk recht zullen alle geschillen met betrekking tot deze website vallen onder de jurisdictie van het Hof van Spoleto. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden ongeldig zijn of worden doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen.