PRIVACY

MELDING (“C”)
Overeenkomstig artikel 13 van het Italiaanse Wetsbesluit nr. 196 van 30 juni 2003,
De Wet inzake Bescherming van Persoonsgegevens (hierna de “Privacywet”)
Overeenkomstig artikel 13 van de Privacywet, en met betrekking tot alle persoonlijke en juridische gegevens die op u betrekking hebben en worden verwerkt met als doel onderhandelingen en opstellen van een contract met MONINI S.p.A.

(voortaan respectievelijk aangeduid als de “Gegevens” en het “Contract”), let op: het volgende:

1 – VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE
De verwerkingsverantwoordelijke is Monini S.p.A., met statutaire zetel in Spoleto (PG) Italië, S.S. 3 Flaminia, 129 Km, in de persoon van Dr. Zefferino Francesco Monini, CEO en wettelijk vertegenwoordiger pro tempore (hierna de “Verantwoordelijke”).

2 – DOEL VAN GEGEVENSVERWERKING
De gegevensverwerking:
(a) heeft tot doel om de verantwoordelijke de handelingen uit te laten voeren die noodzakelijk zijn voor het afsluiten van het Contract;
(b) wordt uitgevoerd voor doeleinden met betrekking tot de verplichtingen die worden opgelegd door de toepasselijke wetten of voorschriften, en door de bepalingen die zijn afgegeven door de bevoegde autoriteiten/toezichthoudende en controlerende-instanties.

3 – METHODEN VAN GEGEVENSVERWERKING
De gegevensverwerking:
(a) wordt gerealiseerd met behulp van methoden en procedures die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onder artikel 2, sub lid (a) hierboven beschreven activiteit, en wordt uitgevoerd met behulp van de bewerkingen of combinaties van bewerkingen die staan vermeld onder artikel 4, lid 1, sublid a) van de Privacywet;
(b) wordt ook uitgevoerd met behulp van elektronische of anderszins geautomatiseerde middelen. In dit verband moet worden opgemerkt dat de Gegevens worden opgeslagen in elektronische en papieren archieven, op de statutaire zetel van de Verantwoordelijke;
(c) ook wordt uitgevoerd met behulp van fax, e-mail en/of andere technieken voor externe communicatie. De Verantwoordelijke maakt ook gebruik van dezelfde methoden bij de communicatie van de gegevens aan derden voor deze doeleinden, zoals aangegeven in punt 6 en 8 hieronder.

4 – GEGEVENSVERSTREKKING
Zonder afbreuk te doen aan de persoonlijke autonomie van de betrokken partij is de verstrekking van de persoonlijke gegevens voor de onder punt 2 hierboven vermelde doeleinden verplicht, op grond van de huidige Wetten of Voorschriften.
MONINI S.p.A.– herz. 0

5 – WEIGERING OM GEGEVENS TE VERSTREKKEN
Wanneer de betrokken partij weigert om de gegevens te verstrekken of in te stemmen met hun verwerking is het voor de Verantwoordelijke niet mogelijk om te onderhandelen en eventueel het Contract af te sluiten.

6 – OPENBAARMAKING VAN GEGEVENS
De gegevens kunnen worden bekend gemaakt aan andere personen, voor de doeleinden die staan vermeld onder punt 2, en in het bijzonder kunnen ze worden bekend gemaakt aan:
_ consultants die de Verantwoordelijke helpen bij het uitvoeren van de activiteit zoals bedoeld in artikel 2, sub lid (a) hierboven (bijv. juridische en fiscale adviseurs);
_ een externe gegevensverwerking manager die voor dit doel is aangewezen.

7 – VERSPREIDING VAN DE GEGEVENS
De Gegevens worden niet onderworpen aan verspreiding.

8 – OVERDRACHT VAN GEGEVENS IN HET BUITENLAND
Met betrekking tot de op grond van artikel 2 aangegeven doeleinden worden de Gegevens niet overgedragen naar het buitenland.

9 – RECHTEN VAN DE BETROKKEN PARTIJ
Artikel 7 van het Wetboek verleent specifieke rechten aan de betrokken partij, met inbegrip van het recht op het bevestigen van het bestaan van persoonlijke gegevens met betrekking tot hen, om de gegevens te laten doorgeven in een begrijpelijke vorm, om informatie te verkrijgen over de oorsprong en de logica van hun persoonsgegevens en de doeleinden en methoden van de gegevensverwerking, het recht om annulering, anonimisering of blokkering van gegevens te verkrijgen die op onwettige wijze zijn verwerkt, alsmede het bijwerken, corrigeren of invoeren van de gegevens, of zich te verzetten tegen de verwerking om rechtmatige redenen.

10 – MANAGER GEGEVENSVERWERKING
De manager voor IT-functies is door MONINI S.p.A. aangesteld als Gegevensverwerker (hierna de “Manager”). De betrokken partij kan contact opnemen met de Manager om de onder punt 9 hierboven aangegeven rechten uit te oefenen, of om een bijgewerkte lijst van alle andere aangewezen managers te verkrijgen, door te schrijven naar het e-mailadres privacy (at) Monini (dot) com.