REGULAMIN KONKURSU

"DAWAJ NA GRILLA Z MONINI!”

ROZDZIAŁ I: WSTĘP

I.1. Organizatorem Konkursu „Dawaj na grilla z Monini!” zwanego dalej Konkursem jest Monini Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul Marcelińska 90, 60 – 324 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000318158, NIP 781-18-28-736, REGON 300967359, kapitał zakładowy 1.400.000 zł PLN, zwana dalej Organizatorem.

I.2. Konkurs rozpoczyna się dnia 18.04.2024 r. i trwa do końca dnia 02.05.2024 r.
Konkurs organizowany jest w celu promocji wyrobów Organizatora wśród konsumentów sklepów sieci Biedronka, należących do Jeronimo Martins Polska S.A. .

I.3. Wyłonienie laureatów Konkursu przez Organizatora nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Konkursu.

I.4. W Konkursie może wziąć udział wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, która dokona Zgłoszenia, o którym mowa w rozdziale drugim niniejszego Regulaminu (zwana dalej: Uczestnikiem) w czasie trwania Konkursu (patrz pkt I.2).

I.5. Informacje na temat Konkursu udostępniane są za pośrednictwem oficjalnego fanpage’a Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/monini.polska, a także na stronie monini.com w formie popupa.

I.6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U.2020.2094).

I.7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, jak również inne osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Konkursu. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, dzieci, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora.

ROZDZIAŁ II: ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

II.1. Biorąc udział w Konkursie, czyli dodając zgłoszenie w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu (dostępną pod wskazanym w poście konkursowym linkiem) i akceptuje w pełni jego postanowienia oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.

II.2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi:
• w trakcie trwania Konkursu dokonać zakupu dowolnego produktu Monini w sieci sklepów Biedronka na terenie Polski i zachować dowód jego zakupu. Dowód zakupu będzie konieczny do weryfikacji zwycięzców Konkursu.
• w trakcie trwania Konkursu opublikować w serwisie społecznościowym Facebook komentarz pod postem konkursowym na profilu facebookowym @monini.polska. Komentarz ten ma mieć formę odpowiedzi na pytanie konkursowe: „Do jakich potraw z grilla dajesz produkty Monini?”.
• zgłoszenie musi być zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

II.3. Zgłoszenia należy dokonać w okresie trwania Konkursu. Data i godzina zgłoszenia to data, jaka znajduje się w komentarzu na serwisie społecznościowym Facebook, który jest zgłoszeniem Uczestnika do Konkursu. Zgłoszenia z godziną i datą niemieszczącymi się w granicach czasu trwania Konkursu nie będą brane pod uwagę w wyborze laureatów.

II.4. Zgłoszenia z profili fikcyjnych, nieosobowych (np. profili firmowych), zdublowanych i jakkolwiek inaczej naruszających regulamin portalu facebook, nie będą brane pod uwagę w wyłanianiu laureatów. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji profili, a co za tym idzie – wykluczania profili, co do których ma wątpliwości (np. istnieje uzasadnione podejrzenie, że profil jest fikcyjny) i usuwania zgłoszeń, które jego zdaniem w jakikolwiek sposób naruszają regulamin Konkursu lub regulamin portalu Instagram, bez powiadamiania o tym autora zgłoszenia. Decyzja Organizatora jest ostateczna.

II.5. W trakcie trwania Konkursu Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy, czyli: dodać dowolną liczbę komentarzy w formie odpowiedzi na pytanie konkursowe pod postem konkursowym na profilu facebookowym @monini.polska, jednak jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie.

II.6. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym twórcą zgłoszenia i przysługują mu wszelkie majątkowe i osobiste prawa autorskie do tego Zgłoszenia i materiałów w nim zawartych (dalej także jako „Utwór”). Uczestnik przystępując do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej licencji na korzystanie ze zgłoszonego w Konkursie Utworu na następujących polach eksploatacji:
• w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
• w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
• zamieszczanie utworu na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych,
• używanie Utworu w sieci Internet i Intranet,
• wykorzystywanie Utworu dla celów marketingowych w dowolnym zakresie, w tym także dla celów realizowanych za pośrednictwem mediów kampanii reklamowych w ramach prowadzonej przez Organizatora działalności gospodarczej.

II.7. W przypadku stwierdzenia, że Zgłoszenie Uczestnika stanowi plagiat (w całości lub w części), dany Uczestnik będzie ponosił wobec Organizatora pełną odpowiedzialność odszkodowawczą. Utraci również prawo do otrzymania nagrody, a jeżeli nagroda została już wydana Uczestnikowi, podlega ona niezwłocznemu zwrotowi w stanie nienaruszonym, względnie jeżeli nie będzie to możliwe Uczestnik obowiązany jest wypłacić Organizatorowi ekwiwalent pieniężny wydanej nagrody.

II.8. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w następujący sposób:
– poprzez wiadomość prywatną na portalu Facebook.

II.9. W treści wiadomości prywatnej wysłanej za pośrednictwem portalu Facebook, Organizator wezwie Zwycięzcę do przekazania danych niezbędnych do odbioru nagrody, tj:
a. imię i nazwisko,
b. numer telefonu,
c. adres zamieszkania – ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość,
d) skanu paragonu potwierdzającego zakup, o którym mowa w pkt II.2 Regulaminu,
d) w przypadku Zwycięzców nagrody głównej także dane niezbędne do wykonania obowiązku, o którym mowa w pkt III.7

II.10. Organizator czeka na odpowiedź laureata tydzień, czyli 7 dni kalendarzowych licząc od dnia przesłania zawiadomienia przez Organizatora.

II.11. W przypadku wyeliminowania laureata z listy nagrodzonych, Organizator wybiera inną pracę i kolejnego laureata. Uczestnik zostanie powiadomiony o dołączeniu do listy nagrodzonych laureatów tą samą drogą, co pierwotny laureat i wezwany do przekazania swoich danych osobowych, zgodnie z pkt. II. 10 w ciągu tygodnia. W przypadku nieprzesłania poprawnie wypełnionej deklaracji w terminie również przez drugiego w kolejności laureata, nagroda przepada na rzecz Organizatora.

ROZDZIAŁ III: NAGRODY

III.1. Wyłonienia laureatów Konkursu dokonywać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, która dokona subiektywnej oceny zgłoszeń pod względem zgodności z Regulaminem oraz zadaniem konkursowym. Nagrody zostaną przyznane osobom, których zgłoszenia będą spełniały założenia z punktów II.2. Regulaminu oraz których odpowiedzi na pytanie konkursowe będą najbardziej oryginalne, kreatywne i inspirujące. Organizator przyzna następujące nagrody.
• 2 x Nagroda główna: Robot kuchenny planetarny KITCHENAID o wartości brutto 2999,99 zł
• 6 x Nagroda drugiego stopnia: grill elektryczny Ariete o wartości brutto 230,00 zł
• 40 x Nagroda trzeciego stopnia: zestawy produktów Monini + kubek Monini o wartości brutto 43,97 zł

III.2. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród ani do otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

III.3. Nagrody zostaną wydane laureatom w ciągu 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji o których mowa w pkt II.9. Regulaminu.

III.4. Nagrody zostaną przesłane, według wyboru Organizatora, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez danego laureata w wiadomości prywatnej na Instagramie.

III.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność, ani utrudnienia odbioru nagród z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.

III.6. Nagrody nie odebrane przez laureatów podlegają przepadkowi na rzecz Organizatora.

III.7. Laureatom nagrody głównej zostanie przyznana dodatkowa kwota pieniężna w wysokości 10% wartości nagrody na pokrycie należnego podatku od wygranych w konkursach, która zostanie w całości przekazana przez Organizatora właściwemu urzędowi skarbowemu z tytułu zapłaty tego podatku. W przypadku rezygnacji przez laureata nagrody głównej z odbioru nagrody, rezygnacja obejmuje również dodatkową kwotę pieniężną na pokrycie należnego podatku, o której mowa w niniejszym punkcie. Warunkiem otrzymania nagrody głównej jest dostarczenie do organizatora oświadczenia z danymi wymaganymi do zapłaty podatku.

ROZDZIAŁ IV: REKLAMACJE

IV.1. Uczestnicy mogą składać reklamacje w formie pisemnej, na adres siedziby organizatora: Monini Polska, ul Marcelińska 90, 60 – 324 Poznań z dopiskiem „REKLAMACJA – KONKURS DAWAJ NA GRILLA Z MONINI!”. W treści reklamacji należy podać swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail użyty w Konkursie) w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Organizator zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację pisemnie w ciągu 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji.

ROZDZIAŁ V: DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

V.1.Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i laureatów Konkursu jest Organizator firma Monini Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul Marcelińska 90, 60 – 324 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000318158, NIP 781-18-28-736, REGON 300967359.

V.2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Administratorem za pomocą adresu e-mail info@monini.pl

V.3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, o której mowa w Rozdziale VI (art. 6 ust 1 lit a RODO) oraz w celu spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust 1 lit c RODO) oraz w celu realizacji Konkursu oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust 1 lit f RODO).

V.4. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w Rozdziale VI odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące na podstawie umowy powierzenia, w zakresie i w celach, które wynikają z umowy powierzenia, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa i uzasadnionego interesu Organizatora nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat.

V.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego miesiąca tj. okres niezbędny do realizacji celów określonych w Rozdziale VI, a po tym czasie w zakresie dotyczącym laureatów przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

V.6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy: – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; – prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, – Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu d) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

V.7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Przy czym cofnięcie zgody przed rozstrzygnięciem Konkursu lub przekazaniem nagrody uniemożliwia dalszy udział w Konkursie lub przesłanie nagrody.

V.8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V.9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, przy czym zgoda Pana/Pani jest konieczna, aby Pani/Pani mogła uczestniczyć w Konkursie.

V.10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

ROZDZIAŁ VI: OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji Konkursu w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania.

Rozdział VII POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

VI.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

VI.2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, które nie naruszają praw nabytych uczestników Konkursu.

VI.3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nimi związany.