REGULAMIN STRONY

WARUNKI UŻYTKOWANIA

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

Informacje wstępne na temat warunków korzystania z niniejszej strony

Niniejsza strona została dostarczona przez firmę MONINI S.p.A., która ma swoją siedzibę w S.S. Flaminia km 129, 06049 Spoleto (zwana dalej Monini). Informacje dostępne na tej stronie o firmie Monini S.p.A., jej spółkach stowarzyszonych i stronach trzecich zostały zebrane z najwyższą starannością; nie możemy jednak zagwarantować ich kompletności ani poprawności. Monini nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy w treści na tej stronie.

Korzystając z naszej strony, akceptujesz, bez wyjątku lub zastrzeżeń, następujące ogólne warunki użytkowania (zwane dalej Warunkami), które możesz wydrukować lub pobrać w postaci pliku pdf.

Informacje zawarte na naszej stronie internetowej nie są przeznaczone ani zatwierdzone do użytku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, przez obywateli USA lub osoby zamieszkałe w Stanach Zjednoczonych. Użytkownicy ci powinni zapoznać się z ich lokalną stroną internetową Monini lub stroną internetową lokalnych spółek stowarzyszonych Monini.

Ogólne warunki korzystania z witryny / Informacje prawne

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA – PRAWA AUTORSKIE

Strony witryny są chronione prawem autorskim. W szczególności, zgodnie z ustawą 633/1941 (ustawa o prawie autorskim), treść strony jest chroniona przed powielaniem, tłumaczeniem i wstawianiem lub konwersją na inne media, w tym wstawianie lub konwersja za pomocą środków elektronicznych. Powielanie lub wykorzystywanie ekonomiczne całości lub części zawartości tej strony jest dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą Monini. Zarówno treść, jak i struktura tej witryny są chronione prawem autorskim. W szczególności powielanie informacji lub danych oraz wykorzystywanie tekstów (lub ich części) lub obrazów zawartych na stronie (z wyjątkiem zdjęć Monini do użytku prasowego) wymaga uprzedniej pisemnej zgody Monini. Ilustracje, zgodnie z art. 1 ustawy 633/1941, są również chronione prawem autorskim. Prawo do publikowania i reprodukowania tych wzorów jest w całości własnością Monini. Prawa autorskie do wzorów również obowiązują w przypadku projektów automatycznie lub ręcznie dodawanych do archiwum.

Fotografie Monini do użytku prasowego mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów redakcyjnych. Wszelkie powielanie, retransmisja, modyfikacja lub wykorzystanie zdjęć zawartych na tej stronie do użytku prasowego musi zawierać następujące powiadomienie:

Chronione prawami autorskimi © (2018) Monini S.p.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Chociaż taka reprodukcja jest bezpłatna, potrzebujemy kopii do naszej dokumentacji.

 

ZNAKI TOWAROWE

Nazwy produktów publikowanych na tej stronie są znakami towarowymi należącymi do Monini S.p.A. i są chronione ustawą o znakach towarowych (dekret ustawodawczy 30/2005, z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami) oraz przepisami o nieuczciwej konkurencji.

 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI – PRAWA OSÓB TRZECICH

  1. Niniejsza strona internetowa może zawierać linki do innych stron, które nie są własnością Monini lub nie są przez nią zarządzane. Monini nie może monitorować zawartości takich stron internetowych i dlatego nie można uznać odpowiedzialności Monini za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z ich używania. Fakt, że Monini udostępnia linki do tych stron, nie oznacza żadnego poparcia dla ich treści; są one udostępniane wyłącznie w celu ułatwienia nawigacji. W szczególności Monini nie ponosi żadnej odpowiedzialności za naruszenia przepisów ustawowych lub naruszenia praw osób trzecich wynikających z treści tych stron.
  2. W przypadku stron internetowych, do których hiperłącza są dostarczane ze strony internetowej Monini, właściciele tych stron ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść tych stron, jak również sprzedaż online produktów i ich warunki sprzedaży, obsługę zamówień i / lub konsekwencje wynikające z zakup takich produktów.
  3. Monini nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie praw autorskich, znaków towarowych lub praw do prywatności wynikające z dostępu do witryny połączonej z witryną Monini.
  4. W przypadku zamówienia lub jakiejkolwiek innej deklaracji prawnej dotyczącej transakcji, umowa zawierana jest wyłącznie między użytkownikiem a właścicielem lub operatorem strony internetowej i w żadnym wypadku umowa nie zostanie zawarta między Monini a użytkownikiem. W związku z tym zapoznaj się ze szczegółowymi warunkami sprzedaży na podlinkowanej stronie.

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Monini ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z korzystania z tej strony tylko w przypadku umyślnego lub rażącego niedbalstwa. Nie oznacza to żadnego ograniczenia odpowiedzialności Monini w odniesieniu do odpowiedzialności producenta lub względnych gwarancji udzielonych na produkty. Takie ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania nawet w przypadku zagrażających życiu szkód, obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu.

Monini podejmuje wszelkie możliwe środki ostrożności, aby utrzymać swoją witrynę wolną od wirusów; nie jest jednak w stanie zagwarantować ich całkowitej nieobecności. Z tego powodu zalecamy najwyższą staranność i stosowanie odpowiedniej ochrony przed wirusami (na przykład poprzez instalację oprogramowania antywirusowego na komputerze).

Monini nie gwarantuje braku błędów i dostępności usług oferowanych na tej stronie.

 

PROGNOZY I OŚWIADCZENIA WOLI

Oświadczenia woli i / lub prognozy zawarte na tej stronie zostały wykonane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem. Jednak wyniki osiągnięte przez Monini mogą się znacznie różnić od tych prognoz, ponieważ zależą one od szeregu konkurencyjnych i ekonomicznych czynników, które są poza kontrolą Monini. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek zobowiązań prawnych w tym sensie, Monini nie ponosi odpowiedzialności za aktualizację takich oświadczeń i prognoz.

 

PRODUKTY MONINI

Produkty Grupy Monini są dostępne w wielu krajach na całym świecie.

Aby utworzyć link do tej strony, wyślij prośbę pocztą elektroniczną na adres info@monini.com, w tym: (i) dane osoby odpowiedzialnej za zarządzanie hiperłączami; (ii) dane wnioskodawcy; (iii) adres URL witryny, w której znajdować się będzie link do tej witryny.

Monini zastrzega sobie prawo do oceny i podjęcia bezspornej decyzji w sprawie tych wniosków z odpowiednią informacją zwrotną. W przypadku braku odpowiedzi Monini wniosek należy uznać za odrzucony.

W przeciwnym razie linki do tej strony nie są dozwolone, a wszelkie naruszenia tych warunków będą realizowane zgodnie z obowiązującym wówczas ustawodawstwem.

RÓŻNE

Niniejsze Ogólne warunki użytkowania są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Włoch bez względu na Konwencję ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, której stosowanie jest wyraźnie wyłączone z niniejszych Ogólnych warunków użytkowania. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, wszelkie spory dotyczące tej strony będą podlegać jurysdykcji sądu w Spoleto. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych warunków użytkowania będzie lub stanie się nieważne, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień.