SEKRETESS

KOMMENTAR (“C”) 

I enlighet med artikel 13 i italienskt lagdekret nr. 196 av den 30 juni 2003, 

Lagen om skydd av personuppgifter (nedan kallad dataskyddslagen) 

 

I enlighet med dataskyddslagens artikel 13 och i relation till alla personliga och juridiska uppgifter om dig vilka kan bli föremål för behandling i syfte att ta fram och upprätta ett avtal med MONINI S.p.A. 

(fortsättningsvis ”Uppgifter” respektive ”Avtal”), vill vi informera om följande: 

1 – PERSONUPPGIFTSANSVARIG 

Personuppgiftsansvarig är Monini S.p.A. med juridiskt säte i Spoleto (PG) Italien, S.S. 3 Flaminia, Km 129, som företrädes av  Dr. Zefferino Francesco Monini, VD och tillförordnat juridisk ombud (fortsättningsvis “Personuppgiftsansvarig”). 

2 – SYFTET MED BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

Personuppgifterna behandlas: 

(a) för att Personuppgiftsansvarig ska kunna utföra de uppgifter som krävs för att fullfölja Avtalet; 

(b) för att uppfylla skyldigheter som fastställs i tillämpliga lagar och förordningar, och i bestämmelser som förordnas av kompetenta myndigheter/övervaknings- och kontrollorgan. 

 

3 – METODER FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

Personuppgifterna behandlas: 

(a) med metoder och procedurer som är strikt nödvändiga för att utföra de uppgifter som beskrivs i artikel 2, underavsnitt (a) ovan, och med de förfaringssätt eller kombinationer av förfaringssätt som anges i artikel 4, avsnitt 1, underavsnitt a) i Dataskyddslagen; 

(b) även med hjälp av elektroniska eller andra automatiserade medel. I detta avseende understryks att Uppgifterna lagras i arkiv, i både elektroniskt format och pappersformat, som finns på den Personuppgiftsansvariges juridiska säte; 

(c) även med hjälp av fax, e-post och/eller andra tekniker för fjärrkommunikation. Personuppgiftsansvarig använder samma metoder när uppgifterna kommuniceras till tredje part för dessa syften, enligt vad som anges i punkt 6 och 8 nedan. 

 

 

 

4 – TILLHANDAHÅLLANDE AV UPPGIFTER 

Utan att det påverkar den berörda partens självbestämmanderätt är tillhandahållande av personuppgifter för de syften som nämns i punkt 2 obligatoriska i enlighet med gällande lagar eller förordningar. 

MONINI S.p.A.– rev. 0 

5 – VÄGRAN ATT TILLHANDAHÅLLA UPPGIFTER 

Om den berörda parten vägrar att tillhandahålla sina personuppgifter eller att samtycka till att de behandlas blir det omöjligt för Personuppgiftsansvarig att ta fram och eventuellt ingå ett Avtal. 

6 – UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER 

Uppgifterna kan lämnas ut till andra parter för de syften som finns angivna i punkt 2, och kan framför allt lämnas ut till: 

_ konsulter som hjälper Personuppgiftsansvarig att utföra de uppgifter som hänvisas till i artikel 2, underavsnitt (a) ovan (t.ex. juridiska konsulter och skatterådgivare); 

_ externa databehandlare som utsetts för detta specifika syfte. 

 

7 – SPRIDNING AV UPPGIFTER 

Uppgifterna är inte föremål för spridning. 

8 – ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER UTOMLANDS 

Vad gäller de syften som anges i artikel 2 kommer uppgifterna inte att överföras utomlands. 

 

 

9 – DEN BERÖRDA PARTENS RÄTTIGHETER 

Dataskyddslagens artikel 7 ger den berörda parten specifika rättigheter, inklusive rätten att godkänna att det existerar personuppgifter som rör honom eller henne, att få ta del av uppgifterna i ett läsbart format, att informeras om uppgifternas ursprung och logik samt behandlingens syften och metoder, att få uppgifter som behandlats i strid mot lagen raderade, anonymiserade eller blockerade, samt att få sina uppgifter uppdaterade, rättade eller integrerade eller att neka samtycke till behandling av giltiga skäl.

10 – ANSVARIG FÖR BEHANDLING AV UPPGIFTER

MONINI S.p.A. har utsett IT-ansvarig till Ansvarig för behandling av uppgifter (fortsättningsvis “Ansvarig”). Den berörda parten kan kontakta Ansvarig för att utöva sina rättigheter i enlighet med punkt 9 ovan, liksom för att få en uppdaterad lista över eventuella andra personer som utsetts till ansvariga, genom att skriva till e-postadressen privacy (at) monini (dot) com